Shop By Category

Latest Collections

세일!

식품의 유형 가공두유(멸균제품) 생산자 및 소재지 제조원 : 한미헬스케어㈜ / 경기도 평택시 산단로 106 포장단위별용량(중량),수량 190 mL X 16개 X 3세트 원재료명 및 함량 별도표기 영양성분 별도표기 제조년월일 제품 표시일까지 유전자변형식품 해당여부 해당사항 없음 수입신고필 유무 해당사항 없음 영유아식 또는 체중조절식품 해당사항 없음 소비자상담관련 080-345-1111

세일!

[두유원정대] 두유 베스트 & 신상품 할인

(이벤트) 황성주 박사의 고단백두유(190ml 20입 X 3케이스)

총 내용량 190 mL 포화지방 0.7 g | 5 %
열량 115 kcal 콜레스테롤 0 mg | 0 % 
나트륨 180 mg | 9 % 단백질 8 g | 15 %
탄수화물 11 g | 3 % 칼슘 210 mg | 30 %
당류 8 g | 8 % 아연 2.55 mg | 30 %
지방 4.4 g | 8 % 셀렌 16.5 ㎍ | 30 %
트랜스지방 0 g

1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.

원재료명: 원액두유 60 %(대두-국산, 두류고형분 7 %), 정제수, 갈색설탕, 분리대두단백(미국산), 옥배유(스페인산), 메이플시럽혼합페이스트, 해조칼슘, 검은콩추출물, 천일염, 레시틴, 견과혼합페이스트(땅콩, 호두, 잣), 천연땅콩향, 파라다이스넛추출분말, 산화아연   [대두, 땅콩, 호두, 잣 함유]

세일!

총 내용량 190 mL 트랜스지방 0 g
열량 105 kcal 포화지방 0.8 g | 5 % 
나트륨 160 mg | 8 % 콜레스테롤 0 mg | 0 %
탄수화물 10 g | 3 % 단백질 4 g | 7 %
당류 8 g | 8 % 칼슘 200 mg | 29 %
지방 5.5 g | 10 %

1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.

원재료명: 원액두유 70 %(대두-국산, 두류고형분 7 %), 정제수, 갈색설탕, 옥배유(스페인산), 메이플시럽혼합페이스트, 검은콩추출물 0.4 %(검은콩-국산, 고형분 30 %), 해조칼슘 0.35 %(영국산), 천일염, 레시틴, 견과혼합페이스트(땅콩, 호두, 잣), 천연땅콩향, 흑미추출물, 호밀농축액, 검은참깨페이스트, 카라기난, 미배아추출물  [대두, 땅콩, 호두, 잣 함유]

세일!

[YOUNG양식] 황성주박사의 영양식 할인특가 + 추가증정

(이벤트) 황성주 박사의 영양식 1케이스 + 두유샘플러 1케이스 추가증정

총 내용량 900 g (30 g X 30포) 비타민B₂ 0.7 mg | 50 %
칼로리 1포당 105 kcal 비타민B₆ 0.95 mg | 63 %
나트륨 90 mg | 5 % 비타민B₁₂ 0.8 ㎍ | 33 %
탄수화물 21 g | 6 % 비타민C 39 mg | 39 %
당류 2.7 g | 3 % 비타민D₃ 3 ㎍ | 30%
식이섬유 5.4 g | 22% 비타민E 6.55 mg α-TE | 60%
지방 1.2 g | 2 % 나이아신 9.03 mg NE | 60%
트랜스지방 0 g 엽산 120 ㎍ | 30%
포화지방 0 g | 0 % 판토텐산 2.99 mg | 60%
단백질 5.5 g | 10 % 비오틴 14 ㎍ | 47%
비타민B₁ 0.63 mg | 53 % 아연 3.4 mg | 40%
기능성 성분 함량 (1포 30g당) 라피노스로서 1g
1일 섭취 기준량 라피노스로서 3~5g
원재료명 및 함량 : 동결건조현미분말(국산), 분리대두단백 (미국산), 대양귀리 볶음 분말(국산), 동결건조보리분말, 아가베분말(아가베분말, 말토덱스트린),귀리식이섬유, 프락토올리고당, 알파현미분말, 라피노스, 팔라티노스,동결건조케일분말, 해조분말(칼슘 32 % 이상), 새싹혼합분말(보리새싹분말,밀새싹, 다채새싹, 유채새싹, 브로콜리새싹, 적콜라비새싹, 홍무새싹, 청무새싹, 청경채새싹), 파이토뉴트리5종분말 (동결건조토마토분말, 동결건조마늘분말, 녹차분말, 동결건조시금치분말, 동결건조브로콜리분말 ), 비타민믹스BI [해조분말, 비타민C, 비타민E혼합제제 (DL-알파-토코페릴아세테이트, 변성전분, 포도당시럽분말), 니코틴산아미드, 산화아연, 판토텐산칼슘, 비타민B₁₂혼합제제(덱스트린, 구연산삼나트륨, 구연산, 비타민B₁₂), 비타민D₃혼합제제(아라비아검, 설탕, 옥수수전분, 가공유지, 이산화규소, 비타민D₃, 비타민E), 비타민B₆염산염, 비타민B₁염산염, 비타민B₂, 엽산, 비오틴, 프락토올리고당), 동결건조백태(대두)분말, 동결건조현미찹쌀분말, 동결건조흑미분말, 동결건조팥분말, 동결건조호박분말,동결건조차조분말, 동결건조수수분말, 동결건조당근분말, 동결건조감자분말, 동결건조고구마분말, 스피루리나, 생금,유산균추출물분말(이롬101), 동결건조검정콩(대두)분말, 동결건조사과분말, 동결건조배분말, 동결건조무청분말, 동결건조신선초분말, 동결건조양배추분말, 동결건조우엉분말, 동결건조무분말, 동결건조연근분말, 동결건조아욱분말, 쑥분말, 동결건조검은깨분말, 동결건조표고버섯분말, 김분말, 미역분말, 다시마분말, 동결건조마분말, 동결건조영지버섯추출분말, 상황버섯균사체분말 (동결건조원료 30여종)[대두, 밀, 토마토함유]

세일!

[YOUNG양식] 황성주 박사의 영양식 할인특가+추가증정

(이벤트) 황성주 박사의 영양식 2케이스 + 1케이스 추가증정

총 내용량 900 g (30 g X 30포) 비타민B₂ 0.7 mg | 50 %
칼로리 1포당 105 kcal 비타민B₆ 0.95 mg | 63 %
나트륨 90 mg | 5 % 비타민B₁₂ 0.8 ㎍ | 33 %
탄수화물 21 g | 6 % 비타민C 39 mg | 39 %
당류 2.7 g | 3 % 비타민D₃ 3 ㎍ | 30%
식이섬유 5.4 g | 22% 비타민E 6.55 mg α-TE | 60%
지방 1.2 g | 2 % 나이아신 9.03 mg NE | 60%
트랜스지방 0 g 엽산 120 ㎍ | 30%
포화지방 0 g | 0 % 판토텐산 2.99 mg | 60%
단백질 5.5 g | 10 % 비오틴 14 ㎍ | 47%
비타민B₁ 0.63 mg | 53 % 아연 3.4 mg | 40%
기능성 성분 함량 (1포 30g당) 라피노스로서 1g
1일 섭취 기준량 라피노스로서 3~5g
원재료명 및 함량 : 동결건조현미분말(국산), 분리대두단백 (미국산), 대양귀리 볶음 분말(국산), 동결건조보리분말, 아가베분말(아가베분말, 말토덱스트린),귀리식이섬유, 프락토올리고당, 알파현미분말, 라피노스, 팔라티노스,동결건조케일분말, 해조분말(칼슘 32 % 이상), 새싹혼합분말(보리새싹분말,밀새싹, 다채새싹, 유채새싹, 브로콜리새싹, 적콜라비새싹, 홍무새싹, 청무새싹, 청경채새싹), 파이토뉴트리5종분말 (동결건조토마토분말, 동결건조마늘분말, 녹차분말, 동결건조시금치분말, 동결건조브로콜리분말 ), 비타민믹스BI [해조분말, 비타민C, 비타민E혼합제제 (DL-알파-토코페릴아세테이트, 변성전분, 포도당시럽분말), 니코틴산아미드, 산화아연, 판토텐산칼슘, 비타민B₁₂혼합제제(덱스트린, 구연산삼나트륨, 구연산, 비타민B₁₂), 비타민D₃혼합제제(아라비아검, 설탕, 옥수수전분, 가공유지, 이산화규소, 비타민D₃, 비타민E), 비타민B₆염산염, 비타민B₁염산염, 비타민B₂, 엽산, 비오틴, 프락토올리고당), 동결건조백태(대두)분말, 동결건조현미찹쌀분말, 동결건조흑미분말, 동결건조팥분말, 동결건조호박분말,동결건조차조분말, 동결건조수수분말, 동결건조당근분말, 동결건조감자분말, 동결건조고구마분말, 스피루리나, 생금,유산균추출물분말(이롬101), 동결건조검정콩(대두)분말, 동결건조사과분말, 동결건조배분말, 동결건조무청분말, 동결건조신선초분말, 동결건조양배추분말, 동결건조우엉분말, 동결건조무분말, 동결건조연근분말, 동결건조아욱분말, 쑥분말, 동결건조검은깨분말, 동결건조표고버섯분말, 김분말, 미역분말, 다시마분말, 동결건조마분말, 동결건조영지버섯추출분말, 상황버섯균사체분말 (동결건조원료 30여종)[대두, 밀, 토마토함유]

세일!

총 내용량 200 mL | 16개입 구리 0.16 mg | 20%
열량 210 kcal 망간 0.6 mg | 20 %
나트륨 190 mg | 10 % 셀레늄 11 ㎍ | 20 %
탄수화물 34 g | 10 % 비타민A 210 ㎍ RE | 30 %
당류 7 g | 7 % 비타민B₁ 0.36 mg | 30 %
식이섬유 3 g | 12% 비타민B₂ 0.4 mg | 29 %
지방 6 g | 11 % 비타민B₆ 0.4 mg | 27 %
트랜스지방 0 g 비타민B₁₂ 0.5 ㎍ | 21 %
포화지방 2.8 g | 19 % 비타민C 20 mg |20 %
콜레스테롤 0 mg | 0 % 비타민D 3 ㎍ | 30 %
단백질 7 g | 13 % 비타민E 3.3 mg α-TE | 30 %
칼슘 190 mg | 27 % 비타민K 14 ㎍ | 20 %
140 mg | 20 % 엽산 120 ㎍ | 30 %
칼륨 210 mg | 6 % 나이아신 4.6 mg NE | 31 %
마그네슘 32 mg | 10 % 판토텐산 1.3 mg | 26 %
철분 2.4 mg | 20 % 비오틴 7 ㎍ | 23 %
아연 2.6 mg | 31 %

원재료명 및 함량 : 정제수, 말토덱스트린, 정백당, 분리대두단백(미국산), 카제인나트륨, 옥수수유 {옥수수배아 (외국산 : 헝가리, 세르비아, 러시아등)}, 치커리뿌리추출물(네덜란드산), MCT오일, 영양강화제, 유화제, 그라노떼 (보리, 호밀, 치커리, 맥아보리), 합성향료, 염화칼륨, 야채혼합농축액, 정제소금, 산도조절제, 젤란검, 포스트바이오틱스-3, 파라다이스넛추출물분말, 포도당시럽분말, 아라비아검, 옥수수전분, 이산화규소, 변성전분 [대두, 우유 함유]

세일!

[과채피크닉] 황성주 박사의 과채습관 최대 58% 할인

(이벤트) 황성주 박사의 과채습관 퍼플 190mL x 4세트

총 내용량 190 mL 지방 0 g | 0 %
열량 90 kcal 트랜스지방 0 g
나트륨 25 mg | 1 % 포화지방 0 g | 0 %
탄수화물 23 g | 7 % 콜레스테롤 0 mg | 0 %
식이섬유 0.8 g | 3 % 단백질 0 g 미만 | 0 %
당류 18 g | 18 %
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. 원재료명: 정제수, 올리고당, 적포도쥬스농축액(고형분 함량 60 % 이상, 칠레산) 2.6 %, 당근농축액(고형분 함량 35 % 이상, 터키산) 1 %, 아로니아쥬스농축액(고형분 함량 60 % 이상, 폴란드산) 0.7 %, 야채혼합농축액[고형분 함량 30 % 이상, 독일산, (주황당근농축액, 돼지감자농축액, 토마토퓨레, 호박농축액, 노란당근농축액, 레드비트농축액, 사탕무농축액, 흑당근농축액, 오이농축액, 샐러리농축액, 리크농축액, 완두콩퓨레, 양파농축액, 붉은피망농축액, 당호박농축액, 양배추농축액, 시금치농축액, 양상추농축액, 파스닙농축액, 브로콜리농축액)] 0.5 %, 포도농축과즙(고형분 함량 60 % 이상, 국산) 0.5 %, 구연산, 블루베리주스농축액(고형분 함량 60 % 이상, 미국산) 0.1 %, 천연라즈베리향, 비타민C, 효소처리스테비아   [토마토 함유]

세일!

제품명 황성주 박사의 과채습관 옐로우 190mL 16개입 x 1세트 / 퍼플 190mL 16개입 x 1세트 / 야채과일 250플러스 190mL 20개입 x 1세트 식품의 유형 과채음료 생산자 및 소재지 제조원 : ㈜서울에프엔비 F1-강원도 횡성군 공근면 아이티밸리길 36 ㈜서울에프엔비 기업도시점 F2-강원도 원주시 지정면 기업도시로 145 포장단위별용량(중량),수량 190 mL x 16개 x 1세트 / 190 mL x 16개 [...]

How it Works

Apply to be a Vendor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Upload your products

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Sell and make money

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Latest Reviews

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Name / Lastname

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Name / Lastname

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Name / Lastname

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Name / Lastname

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Name / Lastname

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Name / Lastname

From The Blog